معرفی

مشخصات فردی

علی اکبر باقرزاده

نام - نام خانوادگی : علی اکبر   باقرزاده

پست الکترونیکی : a_bagherzadeh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : علوم پزشکی تبریز

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 7

تاریخ استخدام : 1385

علی اکبر باقرزاده
علی اکبر باقرزاده

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    مربی
^